Regulamin konkursu dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – Na fundamencie Krzyża. Historia Kościoła w Nowej Hucie
Dodane przez Administrator dnia 15/03/2019 14:32:38
Jak co roku, Muzeum Krakowa – oddział Muzeum Nowej Huty organizuje konkurs historyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poświęcony dziejom Kościoła w Nowej Hucie. Od lat uczestniczą w nim nie tylko szkoły nowohuckie, ale także placówki ze starego Krakowa. Zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu i publikujemy jego regulamin.

* * *

Regulamin konkursu „Na fundamencie Krzyża. Historia Kościoła w Nowej Hucie”.

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Krakowa - oddział Muzeum Nowej Huty (zwane dalej Organizatorem).
2. Patronat nad konkursem sprawuje Rada Miasta Krakowa, „Głos. Tygodnik Nowohucki” oraz parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.
3. W konkursie biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Krakowa.
4. W konkursie biorą udział dwuosobowe drużyny, reprezentujące daną szkołę. Każda szkoła może wystawić maksymalnie dwie drużyny. Sposób wyłonienia reprezentacji
Organizator pozostawia decyzji opiekunów merytorycznych.
5. W tym roku, by wzbogacić konwencję naszego konkursu, organizatorzy postanowili poszerzyć jego zakres o życiorysy świętych, którzy patronują nowohuckim świątyniom: św. Stanisława w Kantorowicach, św. Brata Alberta w Czyżynach, bł. Wincentego Kadłubka na os. Szklane Domy, św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach oraz św. Józefa na os. Kalinowym.
6. Pytania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o sześć pozycji książkowych:
a) Jan L. Franczyk, Na fundamencie Krzyża. Kościół katolicki w Nowej Hucie w latach 1949–1989, Kraków 2004, s. 133 - 140, 165 - 180, 181 - 189, 215 - 228.
b) Budujemy Kościół. Współczesna architektura sakralna w Nowej Hucie (katalog wystawy), Kraków 2010, całość.
c) Nowa Huta dla Wolnej i Niepodległej, Kraków 2014, s. 43 – 68 (rozdział „Fenomen kościoła w Mistrzejowicach”).
d) Nowa Huta 1949+ (katalog wystawy), Kraków 2013, s. 9-14 (M. Lempart, „Nie od razu Nową hutę zbudowano”, informacje dotyczące kościołów), s. 21-28 (P. Jagło, „Architektura Nowej Huty”, informacje dotyczące kościołów), s. 29-34 (P. Jagło, „Obrona krzyża”)
e) J. Klaś (red.), Nowa Huta. Architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku, Kraków 2018, s. 116-121 (K. Twardowska, „Arka Pana”), s. 130-134 (K. Twardowska, „Kościół pw. Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich”), s. 146-151 (K. Twardowska, „Kościół pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach”), s. 170-173 (K. Twardowska, „Kościół pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego”).
f) N. Karsznia, Powstanie parafii i budowa kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Nowej Hucie, Kraków 1994, s. 81-108 (rozdz. „Budowa kościoła i klasztoru”, podrozdziały 1-6)
oraz strony internetowe dotyczące biografii świętych:
https://eszkola.pl/religia/sw-stanislaw-5691.html?strona=3
https://eszkola.pl/historia/wincenty-kadlubek-zyciorys-i-kronika-kadlubka-7363.html
https://eszkola.pl/religia/sw-albert-chmielowski-5704.html
https://niepokalanow.pl/maksymilian-kolbe/zyciorys/
św. Józef https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-19a.php3
7. Zgłoszenia drużyn szkolnych do konkursu przyjmowane będą do 30 kwietnia 2019 r.
na adres Organizatora: nowahuta@mhk.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać: „Konkurs Na fundamencie Krzyża”). W zgłoszeniu powinna znaleźć się nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna merytorycznego, imiona i nazwiska członków drużyn oraz numer telefonu kontaktowego.
8. Konkurs przeprowadzony będzie 13 maja 2019 r. (początek o godzinie 10.00) w siedzibie Organizatora (os. Centrum E 1, budynek dawnego Kina „Światowid”) i składać się będzie z dwóch etapów:
a) Etap I, w którym biorą udział wszystkie zgłoszone drużyny, składa się z 3 pytańdla każdej drużyny. Za każde pytanie drużyna może uzyskać 2 punkty. Do drugiego etapu przechodzą 3 drużyny z największą ilością punktów. Jeśli konieczna będzie dogrywka, każda drużyna uczestnicząca w dogrywce otrzyma dodatkowe pytania, za które uzyskać można po jednym punkcie. Pytania zadawane będą aż do wyłonienia zwycięzcy dogrywki. Do drugiego etapu zwycięskie drużyny przechodzą z premią punktową za uzyskane miejsce, odpowiednio: za I miejsce – 3 pkt., za II miejsce – 2 pkt., za III miejsce – 1 pkt.
b) Etap II (finałowy) składa się z pięciu rund, w której każda z drużyn otrzymuje po jednym pytaniu, za które może uzyskać maksymalnie 2 punkty. Zwycięzcą zostaje drużyna z największą ilością punktów. W przypadku uzyskania przez drużyny tej samej ilości punktów, przeprowadzona zostanie dogrywka na takich samych zasadach jak w etapie pierwszym, aż do wyłonienia laureatów I, II i III miejsca.
9. W skład jury konkursu wchodzą: Jan L. Franczyk (redaktor naczelny „Głosu. Tygodnika Nowohuckiego”), ks. Stanisław Puzyniak (proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowej Hucie) oraz pracownicy Muzeum Krakowa: Maria Wąchała-Skindzier, Piotr Kapusta, Maciej Miezian.
10. Nagrody, ufundowane przez Radę Miasta Krakowa oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, przyznane zostaną laureatom II etapu konkursu. Wartościowość nagród zależeć będzie od zajętego miejsca.
11. Szczegółowe informacje można uzyskać w Muzeum Krakowa, Oddział Muzeum Nowej Huty, pod numerem tel.: 12-425-97-75 w godzinach od 8.30 do 16.30 lub mailowo: nowahuta@mhk.pl
W przypadku zmian danych kontaktowych zostaną Państwo o nich powiadomieni.