[2020.05.22] Wakacyjna praca dziecka
Dodane przez Administrator dnia 22/05/2020 15:53:21
Niedawno skończyłam 15 lat i razem z koleżankami chciałabym w wakacje popracować, żeby trochę zarobić na resztę wakacji. Czy my możemy podpisać taką umowę, czy nasi rodzice?

Niezależnie od tego, czy będzie to zatrudnienie w ramach stosunku pracy, czy też na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia), zastosowanie będzie miał art. 3045 par. 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią, "wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16. roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy". Wniosek o wydanie zezwolenia do inspektora pracy musi złożyć podmiot z którejś z czterech branż wymienionych powyżej, w którym ma być zatrudnienie. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć: 1) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, 2) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, 3) orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, 4) jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu - opinię dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych. Jako osoba, która ukończyła 13. rok życia, masz już ograniczoną zdolność do dokonywania czynności prawnych, co oznacza, że za zgodą rodziców czy opiekunów prawnych szereg czynności (np. zawierać umowy) możesz dokonywać sama, we własnym imieniu.
(sp)