[2019.02.08] Dokumenty na roczne zebranie
Dodane przez Administrator dnia 08/02/2019 20:04:11
Chcę ograniczyć koszty związane z drukowaniem i wysyłaniem właścicielom dokumentów na roczne zebranie wspólnoty. Proszę o podanie, jakie dokumenty należy bezwzględnie dostarczyć właścicielowi przed zebraniem rocznym i jaki przepis to reguluje.

Art. 32 ustawy o własności lokali mówi, że o zebraniu ogółu właścicieli lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólnś powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany. A zatem ustawa wymaga dostarczenia projektów uchwał w sprawach takich jak: * plan gospodarczy, * zmiana wysokości zaliczek na poczet pokrycia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej (eksploatacyjnej i remontowej), * zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej (wiąże się ze zmianą dostępności), * sprzedaż fragmentu nieruchomości wspólnej i związana z nią zmiana udziałów, * sprzedaż, nabycie lub dzierżawa terenu, * służebność gruntowa, * podział lokalu na dwa odrębne, jeżeli w jego wyniku liczba lokali z siedmiu wzrośnie do ośmiu, a także scalene dwu lokali w sytuacji odwrotnej (zmiana systemu zarządzania nieruchomością wspólną), * inne mające wpływ na prawa i obowiązki właścicieli lokali. Jak widać nie jest bezwzględnie konieczne wysyłanie przed zebraniem sprawozdania zarządu (zarówno rzeczowego jak i finansowego) oraz projektów innych uchwał. Dopuszcza się okazywanie tych dokumentów do wglądu w siedzibie zarządu lub administracji. Tym niemniej dobry zwyczaj nakazuje dołączenie również sprawozdania i projektów wszystkich uchwał do zawiadomienia o zebraniu.
(sp)